เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

พ.ช.มุกดาหาร จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี “เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ทุกอำเภอ จัดกิจกรรม”จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” ในห้วงเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งในเดือนนี้ถือเป็นเดือนมหามงคลของปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วยกิจกรรม พิธีถวายพระพรชัยมงคล น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนของจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์แก่สังคมและชุมชน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานมาจัดกิจกรรมด้วยการเอามื้อสามัคคี เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกในการเกื้อกูล และแบ่งปัน ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) ส่งผลให้เกิดวิกฤติทางด้านเศรษฐกิจ สาธารณสุข และสังคม ทางออกของประเทศที่จะรอดพ้นวิกฤติครั้งนี้ คือ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มาปรับใช้และก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน [...]

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับและส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มจังหวัดสนุก กิจกรรมหลักยกระดับผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มจังหวัดสนุก (ผ้าครามสกลนคร ผ้ามุกนครพนม ผ้าหมักโคลนมุกดาหาร) สู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับและส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มจังหวัดสนุกระดับ กิจกรรมหลัก ยกระดับผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มจังหวัดสนุก(ผ้าครามสกลนคร ผ้ามุกนครพนม ผ้าหมักโคลนมุกดาหาร)สู่สากลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

พช.มุกดาหารใสสะอาด