ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายองอาจ ซองทุมมินทร์

พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

กรมการพัฒนาชุมชน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

พช.มุกดาหารใสสะอาด

รายงานการประชุม พช.มุกดาหาร