ดาวน์โหลด
15 มกราคม 2564 / 16.47 น.

ประกาศ จังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาผ้าไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

ดาวน์โหลด
30 พฤศจิกายน 2563 / 15.22 น.

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”

ดาวน์โหลด
23 พฤศจิกายน 2563 / 17.33 น.

รายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ดาวน์โหลด
12 ตุลาคม 2563 / 18.09 น.

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่ ( OTOP)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

ดาวน์โหลด
06 ตุลาคม 2563 / 10.54 น.

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่ ( OTOP ) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร