ประกาศ จังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาผ้าไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

15 มกราคม 2564 /

16:47 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”

30 พฤศจิกายน 2563 /

15:22 น. /

ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

23 พฤศจิกายน 2563 /

17:33 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่ ( OTOP)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

12 ตุลาคม 2563 /

18:09 น. /

ดาวน์โหลด