รายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

23 พฤศจิกายน 2563 /

17:33 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่ ( OTOP)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

12 ตุลาคม 2563 /

18:09 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่ ( OTOP ) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

06 ตุลาคม 2563 /

10:54 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ( Knowledge Based OTOP ) จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

11 สิงหาคม 2563 /

17:04 น. /

ดาวน์โหลด