ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมย่อยที่ ๑ โครงการ ROAD SHOW OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-biding)

20 สิงหาคม 2562 /

16:52 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างออกแบบและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 พฤศจิกายน 2561 /

11:12 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – biding)

26 สิงหาคม 2561 /

10:52 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดมหกรรมสินค้ากลุ่มจังหวัดสู่สากล SHOP สนุก สุขใจ โครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) โครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก สุขใจด้วย Smart Village Smart OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09 มีนาคม 2561 /

13:28 น. /

ดาวน์โหลด