ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมย่อยที่ ๑ โครงการ ROAD SHOW OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-biding)

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างออกแบบและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)