ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

🏝️อำเภอดอนตาล🏝️ ประชุมสัญจรหัวหน้าส่วนราชการและประชุมติดตามโครงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ตำบลบ้านบาก