พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เฝ้าฯรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยฯ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5/1031 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

22 กรกฎาคม 2564 /

17:00 น.

จังหวัดมุกดาหารประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดมุกดาหาร ( ศจพ.จ.มห.) ครั้งที่ 1/2564

16 กรกฎาคม 2564 /

18:15 น.

พช.มุกดาหาร : รับฟังการประชุม conference เตรียมความพร้อมการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ( Video Conference )

09 กรกฎาคม 2564 /

17:12 น.

พช.มุกดาหาร : ร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงาน การจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) และผ่านระบบ TV พช.

06 กรกฎาคม 2564 /

12:02 น.