พช.มุกดาหาร ร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร เข้าประชุมรับฟังชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ พ.ศ.2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน Zoom และ Facebook live)

03 สิงหาคม 2564 /

16:50 น.

พช.มุกดาหาร จัดประชุมทบทวนการบริหารกำลังคน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการในประเด็นการยกเลิก ตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายใต้กลุ่มงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (นักวิชาการผู้ช่วยฯ ระดับชำนาญการ) และหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ผ่านการประชุมออนไลน์ Teamlink ครั้งที่ 1/2564

27 กรกฎาคม 2564 /

17:12 น.

พ.ช.มุกดาหาร จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี “เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

23 กรกฎาคม 2564 /

16:07 น.