พช.มุกดาหาร : จัดประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผล บ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังร่วมกันสร้างความมั่นคงทางอาหาร “เดือนแห่งการประชาสัมพันธ์” ประชุมทางไกลผ่านระบบ Team Link

17 สิงหาคม 2564 /

18:03 น.

พช.มุกดาหารร่วมประชุม สร้างความเข้าใจต่อผู้ปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านทางระบบ Zoom

17 สิงหาคม 2564 /

17:53 น.

พช.มุกดาหาร ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและโครงการสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนกับพัฒนาการจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน)และเขตตรวจราชการที่ 10-14(กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

13 สิงหาคม 2564 /

17:21 น.