พช.มุกดาหาร ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน บน 2 ( สกลนคร นครพนม มุกดาหาร )

24 สิงหาคม 2564 /

16:52 น.

พช.มุกดาหาร : ร่วม Kick Off เปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย ให้มีคุณภาพ ภายใต้ชื่องาน “QD Academy by พช.” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

23 สิงหาคม 2564 /

17:51 น.

พช.มุกดาหาร : ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจ เตรียมใช้งานโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2 ค.) ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

23 สิงหาคม 2564 /

16:26 น.