พช.มุกดาหาร : ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบและประดับเครื่องหมาย ”รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้กับผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม

30 สิงหาคม 2564 /

18:37 น.

พช.มุกดาหาร: ร่วมประชุมชี้แจง/ซักซ้อมแนวทางการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

26 สิงหาคม 2564 /

18:11 น.