๖ กันยายน ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ติดตามผลงานก่อสร้างซุ้มประตู และลานวัฒนธรรมบ้านภู

06 กันยายน 2560 /

14:24 น.

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน องค์กรสตรี ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร

06 กันยายน 2560 /

03:43 น.

นที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ประชุมปรึกษาหารือการจ้างออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ OTOP ระดับพรีเมี่ยม ตามโครงการท่องเที่ยว”สนุก”สุขใจด้วย Smart Village Smart OTOP

06 กันยายน 2560 /

03:39 น.

๔ กันยายน ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมกับผู้แทนสำนักงานจังหวัด/ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัด/ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด/ ผู้แทนศูนย์หม่อนไหมฯ เพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI)

04 กันยายน 2560 /

22:22 น.

๔ กันยายน ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสา “เราจะทำความดี ด้วยหัวใจ” ตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

04 กันยายน 2560 /

22:02 น.