๒๙ ส.ค. ๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

30 สิงหาคม 2560 /

12:04 น.

๒๙ ส.ค. ๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล และพิธีส่งมอบพัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อจัดหาน้ำสะอาดให้ชุมชน

29 สิงหาคม 2560 /

13:48 น.

๒๘ ส.ค. ๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินคัดเลือกอำเภอ To Be Number One จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

29 สิงหาคม 2560 /

03:21 น.

๒๖ ส.ค.๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนายทนใจ ไตยวงค์ รองประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดมุกดาหาร เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแฟชั่นผ้าขาวม้า ตามโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ณ บริเวณลานห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี มุกดาหาร

26 สิงหาคม 2560 /

13:18 น.

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑๑ เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ ในงานประกาศวาระแห่งชุมชน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานปณิธานของพ่อ

26 สิงหาคม 2560 /

13:12 น.

๒๕ ส.ค. ๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมรองผวจ. และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมรับฟังการประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย

26 สิงหาคม 2560 /

12:57 น.