พช.มุกดาหาร จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤตโควิด – 19 รุ่นที่ 5 และบูรณาการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร

01 กันยายน 2564 /

17:03 น.

พช.มุกดาหาร : ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณค่าจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปี 2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

31 สิงหาคม 2564 /

17:18 น.