๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร รับมอบดอกไม้จันทน์จากหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนื้นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย ร่วมในการรับมอบ ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

11 กันยายน 2560 /

23:38 น.

๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายสุระชาติ พรหมดิเรก หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ ร่วมพิจารณา บทการถ่ายทำสารคดีส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้าน Smart Village Smart OTOP กับทีมโปรดิวเซอร์ถ่ายทำ ณ ห้องประชุม สพจ.มุกดาหาร

11 กันยายน 2560 /

23:28 น.

๑๑ ก.ย. ๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมหารือเตรียมการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดมุกดาหารครบรอบ ๓๕ ปี โดยมี รองผวจ. พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

11 กันยายน 2560 /

23:24 น.

๑๑ ก.ย. ๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ทั้งนี้ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายโสภณ อินทรพรหมมา นักจัดการทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

11 กันยายน 2560 /

23:22 น.

๘ ก.ย. ๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายสุระชาติ พรหมดิเรก หน.กง.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ พิพิธภัณฑ์ท่านหนูฮัก บ้านพาลุกา ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

11 กันยายน 2560 /

04:05 น.

๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการฯ

11 กันยายน 2560 /

04:01 น.

๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ทั้งนี้นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

07 กันยายน 2560 /

15:33 น.