๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมชี้แจงให้แนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

07 กันยายน 2560 /

15:30 น.

๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดงานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ต้นแบบ

07 กันยายน 2560 /

15:15 น.

๗ กันยายน ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมนายโสภณ อินทรพรหมมา นักจัดการทั่วไปชำนาญการ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์พร้อมเวที ณ บ้านส้มป่อย ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร

07 กันยายน 2560 /

15:12 น.

๖ กันยายน ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ประชุมให้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ ตามโครงการท่องเที่ยว”สนุก”สุขใจด้วย Smart Village Smart Otop

06 กันยายน 2560 /

14:55 น.

นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นกำลังใจและขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้

06 กันยายน 2560 /

14:37 น.

๖ กันยายน ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเวทีเสวนาการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในหัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้าพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร” ในการประชุมพัฒนาระบบบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร

06 กันยายน 2560 /

14:33 น.