๑๘ ก.ย.๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมในพิธีอันเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดมุกดาหารและอำเภอ ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

19 กันยายน 2560 /

03:38 น.

๑๓ ก.ย.๖๐ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชน ไทกะเลิง ตามโครงการ “จัดแสดงและจำหน่ายตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ต้นแบบ” ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ ก.ย.๖๐ ณ บริเวณถนนหน้าสนามกีฬาอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยกิจกรรมในวันแรกเป็นการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง กิจกรรมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้านจากกลุ่มองค์กรสตรีของแต่ละตำบล และการจัดนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น

14 กันยายน 2560 /

04:11 น.

๑๓ ก.ย.๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “๕ ปี ตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย สู่การขยายผลในรูปแบบตลาดคลองผดุงกรุงเกษม” ตามโครงการจัดแสดงและจำหน่าย “ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ต้นแบบ” ณ ห้องประชุมศูนย์อาเซียนศึกษา อำเภอดอนตาล ทั้งนี้นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายชัยพร เขิมขันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นวิทยากรดอนตาล

14 กันยายน 2560 /

04:08 น.

๑๒ ก.ย.๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พจ.มุกดาหาร ให้สัมภาษณ์ประกอบการถ่ายทำสารคดี เพื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้านตามโครงการท่องเที่ยวสนุก สุขใจด้วย smart village smart OTOP

12 กันยายน 2560 /

23:34 น.