๒๙ ก.ย. ๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมพร้อมนำเรียนผลการดำเนินงานในบทบาทภารกิจของงานพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

29 กันยายน 2560 /

07:22 น.

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะเลขานุการโครงการฯ ได้มอบหมายให้นายสุระชาติ พรหมดิเรก หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ ผู้ช่วยเลขานุการฯ เข้าร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณียากจน เจ็บป่วย พิการอนาถา จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

29 กันยายน 2560 /

04:37 น.

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.อัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หน.กง.ส่งเสริมฯ และนายโสภณ อินทรพรหมมา นักจัดการทั่วไปชำนาญการ อำนวยความสะดวกในการตรวจติดตาม โดยมีนายสุดสาคร แสนสุข พัฒนาการอำเภอหนองสูง ผู้นำชุมชน และพี่น้องชาวบ้านภู ให้การต้อนรับ

29 กันยายน 2560 /

04:34 น.

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการฯ ณ โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

29 กันยายน 2560 /

04:31 น.

๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๕๕ น. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ๒ แห่งๆ ที่๑ ที่อำเภอนิคมคำสร้อยแห่งที่ ๒ อำเภอดอนตาลเพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้เงินทุนหมุนเวียนไปประกอบอาชีพมีตลาดจำหน่ายเพิ่มรายได้ โดยมีกิจกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิก และการสาธิตอาชีพให้กับผู้เข้าร่วมงานด้วย โดยได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างคับคั่งในจุดดำเนินการทั้งสองแห่ง

29 กันยายน 2560 /

04:17 น.

๒๗ ก.ย. ๖๐ เวลา ๑๘.๐๙ น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หน.กง.ส่งเสริมฯ และข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมโครงการฯ ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหา

29 กันยายน 2560 /

04:15 น.

๒๗ ก.ย. ๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร มอบให้ นายนพดล ไพฑูรย์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องแก้วมุกดา ชั้น ๓ โรงแรมพลอยพาเลซ อ.เมืองมุกดาหาร

29 กันยายน 2560 /

04:13 น.