๓๐ ส.ค. ๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหารประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

30 สิงหาคม 2560 /

12:28 น.

30 สิงหาคม 2560 นางคำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่ สพจ.มุกดาหารรับมอบ ณ ห้องประชุม สพจ.มุกดาหาร

30 สิงหาคม 2560 /

12:23 น.

30 สิงหาคม 2560 เวลา ๑๐.๓๐ น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หน.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ประชุมหารือแนวทางการจัดทำรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบ พ.ศ.๒๕๖๑ (GI) ผ้าหมักโคลนหนองสูงแบบครบวงจรสู่สากล ณ ห้องจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณ์ฑโอทอป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

30 สิงหาคม 2560 /

12:19 น.

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายชัยพร เขิมขันธ์ หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด

30 สิงหาคม 2560 /

12:10 น.

๒๙ ส.ค. ๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

30 สิงหาคม 2560 /

12:04 น.

๒๙ ส.ค. ๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น.นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล และพิธีส่งมอบพัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อจัดหาน้ำสะอาดให้ชุมชน

29 สิงหาคม 2560 /

13:48 น.

๒๘ ส.ค. ๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินคัดเลือกอำเภอ To Be Number One จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

29 สิงหาคม 2560 /

03:21 น.