พช.มุกดาหาร ร่วมประชุมกรมฯ TV พช. Copy

>> Change for Good<< 📣 ประชุมกรมฯ ผ่านระบบ TV พช. วันอังคารที่ 15 ม.ค. 2562 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร >>นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.เพื่อติดตามรับฟังนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งในการประชุมฯ ได้รายงานความก้าวหน้าและแนวทางในการดำเนินงานฯ จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้ 1) โครงการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 1 ระดับครัวเรือน 2) โครงการ “ทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด” 3) โครงการนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม 4) โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน 5) โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [...]

อ่านต่อ

พช.มุกดาหาร ร่วมประชุมกรมฯ TV พช.

>> Change for Good<< 📣 ประชุมกรมฯ ผ่านระบบ TV พช. วันอังคารที่ 15 ม.ค. 2562 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร >>นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.เพื่อติดตามรับฟังนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งในการประชุมฯ ได้รายงานความก้าวหน้าและแนวทางในการดำเนินงานฯ จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้ 1) โครงการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 1 ระดับครัวเรือน 2) โครงการ “ทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด” 3) โครงการนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม 4) โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน 5) โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [...]

อ่านต่อ

CDD upgrade Branding products Supporting economic foundations

CDD upgrade Branding products Supporting economic foundations Community Development Department upgrade Branding products Supporting economic foundations and civil state Today, 7 Dec 59 at 13.00. Mr. Apichart’s Dilok Medical Branch. Director of Community Development Department Presided the opening ceremony of the workshop was to develop elevated. Branding products and a special lecture. Modify OTOP year [...]

อ่านต่อ

The Deputy Director-General of CDD congress and encourage people who came for competitive examination

Mr. Atthanit Sumpantarut The Deputy Director-General, Department of Community Development. Chairman conducted the competition to appoint a person to serve as a civil servant in the position of Community Development Specialist. Meet and encourage the candidates competing for the position measurement of the interview. On 9- 10 January, 2559 402, Wayupak meeting room, 4th Floor [...]

อ่านต่อ

CDD. Health Care Department. Campaign performance development body.

Community Development Department. Health care Department. Campaign performance development body On December 13 59 at 11:00 am. Director of Community Development Department Deputy Director-General appointed Mr. Pho Son North Community Development Department, presided over the inauguration of a project to improve the lives of personnel. Community Development Department 2560 model year. Mr. Wichai he was [...]

อ่านต่อ

CDD. To complete their dream of community development and education.

Community Development Department. To complete their dream of community development and education. Mr. Apichart  Tohdilok Director of Community Development Department. Attended the signing ceremony of the Memorandum of Agreement on Technical Cooperation Project vigorous civil state based on the development of education and leadership development (Connext ED) between Thailand Beverage PLC (PLC) and higher education institutions. With a [...]

อ่านต่อ

CDD supported money to focus on occupations that help people earn more money.

Mr.Apichat Tohdilokvech   ,The deputy director-general of The Community Development Department, was a president in Video Conference meeting. He directed the sustainable method about  in-house economy. He seriously repeated that Development department of province should plan about that province, Present the solution to decrease an unequal problems in the community and focus on occupations that help people [...]

อ่านต่อ