วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เข้าพบ พัฒนาการจังหวัดเพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ และแม่นยำในพื้นที่ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี งบประมาณ 2563

20 มกราคม 2564 /

11:59 น.

พช.มุกดาหาร : ร่วมรับฟังการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

18 มกราคม 2564 /

17:01 น.