พช.มุกดาหาร : ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

31 มกราคม 2566 /

12:51 น.

พช.มุกดาหาร : ร่วมการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2566 และพิธีมอบรางวัลการประกวดร้านนิทรรศการฯ ในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี พ.ศ. 2566

30 มกราคม 2566 /

11:47 น.

จังหวัดมุกดาหาร : ร่วมพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 36 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ บ้านดอนกอย หมู่ที่ 2 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

23 มกราคม 2566 /

17:41 น.