พจ.มุกดาหารลงพื้นที่ติดตามสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฎิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

26 พฤศจิกายน 2563 /

17:02 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติประสานมิตร อำเภอนิคมคำสร้อย ตรวจเยี่ยมความพร้อมสถานที่ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้น กิจกรรมที่ 1 การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล

24 พฤศจิกายน 2563 /

17:32 น.

พช.มุกดาหาร : ประชุมเตรียมสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

24 พฤศจิกายน 2563 /

10:59 น.