พช.มุกดาหาร จัดกิจกรรมวันคล้าย วันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี

นายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ร่วมกันทำบุญและถวายสังฆทานเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี ณ วัดภูหล่มขุม ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร และอ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 โดยพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร [...]

อ่านต่อ

พช.มุกดาหาร ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2565 โดยมี นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) [...]

อ่านต่อ

จังหวัดมุกดาหาร ประกอบพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานอัญเชิญเครื่องหมาย“รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เพื่อมอบให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติและสำหรับเป็นเครื่องหมายเตือนใจตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต [...]

อ่านต่อ

จังหวัดมุกดาหาร:พช.มุกดาหารจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน มอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่รางวัลสิงห์ทอง กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2565 และมอบทุนอุปการะเด็กยากจนและด้อยโอกาส กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2565

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน มอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่รางวัลสิงห์ทอง กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2565 และมอบทุนอุปการะเด็กยากจนและด้อยโอกาส กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2565 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมในพิธีฯประกอบด้วยผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่ม องค์กร ประชาชน และข้าราชการ รวมทั้ง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ทั้งจังหวัด/อำเภอ ร่วมในพิธี โดยมีนายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงานความเป็นมา [...]

อ่านต่อ

จังหวัดมุกดาหาร:พช.มุกดาหาร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานนำข้าราชการทุกระดับ ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานราชการ ผู้แทนหน่วยงานและบุคลากรภาครัฐ ร่วมพิธีเคารพธงชาติ ณ ลานเสาธง หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่) [...]

อ่านต่อ

พช.มุกดาหารลงพื้นที่ อำเภอคำชะอี ขับเคลื่อนงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี พ.ศ.2565

นายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานที่ประชุมทบทวนการดำเนินงานและจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้าน กข.คจ. จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี พ.ศ.2565 กลุ่มเป้าหมายที่ประชุมฯประกอบด้วย คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) และมีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุมดูแล และตรวจสอบการใช้เงินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตั้งงบประมาณและระเบียบของทางราชการ [...]

อ่านต่อ

จังหวัดมุกดาหาร:พช.มุกดาหารเข้ารับมอบใบประกาศเกียรติบัตรสำหรับส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดดเด่น

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับปี งบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดมุกดาหาร ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยกลุ่มเป้าหมายการประชุมฯ ประกอบด้วยส่วนราชการต่างๆที่ประจำจังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้จากการที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ในการกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [...]

อ่านต่อ

🔊🔊พช.มุกดาหาร:โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

วันพุธที่ 21 กันยายน  2565 เวลา09.30  น. นายองอาจ ซองทุ [...]

อ่านต่อ

จังหวัดมุกดาหาร:พช.มุกดาหารประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดมุกดาหาร (คจพ.จ.มุกดาหาร) ระบบออนไลน์

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดมุกดาหาร (คจพ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 9 /2565 ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม CISCO WEBEX MEETINGS [...]

อ่านต่อ