พช.มุกดาหาร ร่วมประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินกิจกรรมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

นายสุทธิพงศ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน สำหรับไตรมาส 3-4 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน [...]

อ่านต่อ

ผวจ.มุกดาหาร ติดตามสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และความก้าวหน้าการประกวดผ้า “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” พร้อมทั้งเยี่ยมชมให้กำลังใจกลุ่มทอผ้าที่ผ่านการอบรมโครงการส่งเสริมการทอผ้ามัดหมี่ลายขอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา หลักสูตร การฟอกย้อมสีไหมด้วยสีธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการมัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ (งบจังหวัด)

พ่อเมืองมุกดาหาร นำทีม พช.มุกดาหาร ลงพื้นที่ อำเภอหนองสูง เพื่อสนับสนุนให้กำลังใจกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ดำเนินการทอผ้าลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” [...]

อ่านต่อ

พช.มุกดาหาร : ประชุมพัฒนาการอำเภอ/ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/นักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน ครั้งที่ 4/2564

นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการประชุมพัฒนาการอำเภอ/ผู้อำนวยการ กลุ่มงาน/นักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 4/2564 ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวง กรม และจังหวัดเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวง กรม และจังหวัดเกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่มากขึ้น [...]

อ่านต่อ

พช.มุกดาหารลุยพื้นที่ ขอรับการสนับสนุนพันธุ์ต้นกล้าหญ้าแฝก เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”และโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี พ.ศ.2564 จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมุกดาหาร

นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายอำพร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนเดินทางไปยังสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมุกดาหาร เพื่อขอรับการสนับสนุนพันธุ์หญ้าแฝก โดยได้รับการสนับสนุนจากนายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ได้มอบพันธุ์ต้นกล้าหญ้าแฝกจำนวน 5,000 ต้น/คน เพื่อให้นำไปแจกจ่ายแก่ครัวเรือนเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” จำนวน 357 คน และครัวเรือนเป้าหมายโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 87 คน รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น จำนวน 444 คน [...]

อ่านต่อ

พช.มุกดาหาร ร่วมประชุมชี้แจง ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Video Conference

นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมชี้แจงเร่งรัด กำกับติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้อง War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจกรมการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมประชุมฯ [...]

อ่านต่อ

พช.มุกดาหาร : ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา ” ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

          พช.มุกดาหาร : ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามความก้าวห [...]

อ่านต่อ

พช.มุกดาหาร : ลงพื้นที่เร่งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรมสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชน ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา อำเภอดอนตาล” จังหวัดมุกดาหาร

          พช.มุกดาหาร : ลงพื้นที่เร่งติดตามความก้าวหน้า [...]

อ่านต่อ

พช.มุกดาหาร : ร่วมการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

พช.มุกดาหาร : ร่วมการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้น [...]

อ่านต่อ