ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.มุกดาหาร : ประชุมกำกับติดตามรานงานความก้าวหน้า การดำเนินงานการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนการให้ความช่วยเหลือแก่ครัวเรือนเป้าหมายแบบบูรณาการในระดับพื้นที่

พช.มุกดาหาร:ขับเคลื่อนโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ กิจกรรมย่อยที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการกองทุนสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการการหนี้

พช.มุกดาหาร : ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านภู หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร