บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

นายองอาจ ซองทุมมินทร์

พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร

นายวิษณุ จันทร์โพธิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายอำพร พลเยี่ยม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายสุรชาติ ตันติปาลี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางเฉลิมวงศ์ ลำพุทธา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

ผังบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

ผังบุคลากร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
(Visited 1 times, 1 visits today)