บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

Share

ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์

พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร

นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายอำพร พลเยี่ยม

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวพันสี คุณธรรม

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายเกษม รัตนบุรี

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางบุผา ปัญญา

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(Visited 1 times, 1 visits today)