บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์

พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร

นายวิษณุ จันทร์โพธิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายอำพร พลเยี่ยม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายสุรชาติ ตันติปาลี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางเฉลิมวงษ์ ลำพุธทา

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)