One Tambon One Product

News

พช.มุกดาหาร ร่วมประชุมกรมฯ TV พช. Copy

>> Change for Good<< 📣 ประชุมกรมฯ ผ่านระบบ TV พช. วันอังคารที่ 15 ม.ค. 2562 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร >>นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.เพื่อติดตามรับฟังนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งในการประชุมฯ ได้รายงานความก้าวหน้าและแนวทางในการดำเนินงานฯ จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้ 1) โครงการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 1 ระดับครัวเรือน 2) โครงการ “ทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด” 3) โครงการนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม 4) โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน 5) โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [...]

โดย mukdahan วันที่ 15 Jan 2563

District Community Development Office News