จังหวัดมุกดาหาร : ร่วมพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 36 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ บ้านดอนกอย หมู่ที่ 2 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

          จังหวัดมุกดาหาร : ร่วมพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 36 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ บ้านดอนกอย หมู่ที่ 2 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

          วันจันทร์ที่ 23 มกราคม  2565 เวลา 13.30 น

          สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย ““วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” บ้านดอนกอย หมู่ที่ 2 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร รวมถึงข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กราบทูลรายงานการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 36 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” และกราบบังคมทูลเชิญทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับภูมิปัญญาผ้าของบ้านดอนกอย และการแสดงพื้นถิ่นของอำเภอพรรณนานิคม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 36 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”   

          กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้จังหวัดสกลนคร กำหนดจัดพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยจัดนิทรรศการเกี่ยวกับภูมิปัญญาผ้าของบ้านดอนกอย และการแสดงพื้นถิ่นของอำเภอพรรณนานิคม การเตรียมเนื้อครามและสาธิตวิธีการย้อมคราม  Live สด การขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบ้านดอนกอยโมเดล การสาธิตการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย นิทรรศการเกี่ยวกับภูมิปัญญาผ้า นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา นิทรรศการประวัติความเป็นมาของ “ดอนกอยโมเดล” การเตรียมเส้นใยการทอ การแสดงพื้นถิ่นอำเภอพรรณนานิคม และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ ทั้งนี้ ในเวลา 15.00 น. เสด็จออกจากอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ไปยังวัดป่าสุทธาวาส ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธสุโขทัยธรรมาธิราช องคาพยพศรีอยุธยามหามุนี ประธานอุโบสถ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะบริขารพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์บริขารพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ เสด็จออกจากวัดป่าสุทธาวาสไปประทับแรมยังพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2566    

          วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังพิพิธภัณฑ์บ้านผ้าทุ้ม – ป้าไท้ บ้านหนองแข้ หมู่ที่ 5 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ทอดพระเนตรการเป่าแคน ประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้ม – ป้าไท้ การแสดงฉลองพระองค์ไหมมัดหมี่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชน ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เยี่ยมชมศูนย์แสดง จำหน่าย ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ผ้าคราม ไหมย้อมคราม ทรงงานด้านผ้าไทยตามพระอัธยาศัย และการแสดงมนต์เสน่ห์ภูไท  

          ในการนี้ จังหวัดมุกดาหารโดยนายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายอำพร  พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 36 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ บ้านดอนกอย หมู่ที่ 2 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร  และพิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้ม – ป้าไท้ บ้านหนองแข้ หมู่ที่ 5 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ในครั้งนี้  ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดมุกดาหาร ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ภายใต้โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ ได้มีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

 

#มทสร้างสุขHappyCreation

#130ปีกระทรวงมหาดไทย

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#ChangeForGood

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

#OTOP

#OTOPCITY2022

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

@มุกดาหารเมืองสำราญชายโขง

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)