พช.มุกดาหาร : จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

          พช.มุกดาหาร : จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

           วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.

           นางอัญชลี กัลมาพิจิตร บุญณราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วย ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด (ศูนย์หม่อนไหมฯ/อุตสาหกรรม/พาณิชย์/วัฒนธรรม/เกษตร/กศน./ท่องเทียวและกีฬา) คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดมุกดาหาร ร้านพรรณราย ร้านภานินี ประธานเครือข่าย OTOP และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแก้วมุกดา โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น  2. ร่วมวางแผนและกำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยมีกิจกรรมการดำเนินงานฯ ดังนี้    

            กิจกรรมที่ 1. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดมุกดาหาร     

            กิจกรรมที่ 2.พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดมุกดาหาร

           ทั้งนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2566 มีเรื่องเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณาและอื่นๆ ดังนี้

  1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
  2. จังหวัดมุกดาหาร มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 268 ราย  
  3. จังหวัดมุกดาหาร กำหนดให้มีลายผ้าประจำจังหวัด เรียกชื่อว่า “ผ้าลายแก้วมุกดา” ซึ่งเป็นผ้าประจำจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545
  4. จังหวัดมุกดาหาร ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) “ผ้าหมักโคลน หนองสูง” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ สช 60100090 ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559
  5. ผ้าที่มีศักยภาพของจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 22 ราย/กลุ่ม จำนวนผ้า 28 ผ้า
  6. การขับเคลื่อนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านผ้าของจังหวัดมุกดาหาร

           ในการนี้ นายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานส่งเสริมฯ พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้ง 7 อำเภอ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อร่วมให้ข้อมูล/แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

           ณ ห้องแก้วมุกดา โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

          

#มทสร้างสุขHappyCreation

#130ปีกระทรวงมหาดไทย

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#ChangeForGood

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

#OTOP

#OTOPCITY2022

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

@มุกดาหารเมืองสำราญชายโขง

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)