พช.มุกดาหาร : พจ.มุกดาหาร ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับหมู่บ้าน ในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

           พช.มุกดาหาร : พจ.มุกดาหาร ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับหมู่บ้าน ในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง     

           วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.

           นายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับหมู่บ้าน ในพื้นที่เป้าหมายโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายจำนวน 4 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนในรูปแบบ “โคก หนอง นา” ระดับหมู่บ้าน

           ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนตาล ได้รับการพิจารณาเป็นพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 1 หมู่บ้าน เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” โดยกำหนดให้มีผลผลิตหลัก 2 อย่าง  คือ 1. การขุดปรับพื้นที่ตามรูปแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ของกรมการพัฒนาชุมชน 2. การจัดหาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ชนิด ขนาด จำนวน ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ ตามมาตรฐานศูนย์เรียนรู้ฯ โดยคำนึ่งถึงการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของกิจกรรม คือ การมีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมร่วมกันของชุมชน เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอดอนตาล ได้แก่ ครัวเรือนนางสาวภัสราภรณ์ สิทธิคุณวิเชียร บ้านเลขที่ 143 บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยดำเนินการขุดปรับพื้นที่ตามรูปแบบมาตรฐาน โคก หนองนา กรมการพัฒนาชุมชน พื้นที่ขนาด 3 ไร่ (เพื่อการพึ่งตนเองขั้นพื้นฐาน) ครบ 100%  

        

#มทสร้างสุขHappyCreation

#130ปีกระทรวงมหาดไทย

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#ChangeForGood

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

#OTOP

#OTOPCITY2022

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

@มุกดาหารเมืองสำราญชายโขง

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)