พช.มุกดาหาร : การดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดมุกดาหาร

          พช.มุกดาหาร : การดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดมุกดาหาร

           วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.

           นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัดมุกดาหาร  นักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน (รับผิดชอบงาน OTOP) นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) และกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) เข้าร่วมดำเนินการในระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2566 (จำนวน 2 วัน) โดยมีนายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงาน ณ ห้องแก้วมุกดา (ชั้น 2) โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

           จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ได้อนุมัติและจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ดำเนินการในระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2566 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย (1) กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) หรือระดับ 1 – 3 ดาว จำนวน 20 คน (2) คณะกรรมการเครือข่าย (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน    

           ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการฯ (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) ภายหลังจากเสร็จสิ้นการบริหารจัดการโครงการฯ แล้ว เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์การดำเนินการได้ตามแนวทางฯ ที่กำหนดของกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังนี้

                   (1) คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน

                   (2) ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับการพัฒนายกระดับให้มีมูลค่าเพิ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม

                   (3) ผลการดำเนินงานของเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ได้รับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ มีโอกาสนำเสนอออกสู่ตลาด ซึ่งเป็นการเปิดช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มมากขึ้น

            

 #มทสร้างสุขHappyCreation

#130ปีกระทรวงมหาดไทย

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#ChangeForGood

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

#OTOP

#OTOPCITY2022

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

@มุกดาหารเมืองสำราญชายโขง

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)