พช.มุกดาหาร : จังหวัดมุกดาหารดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพงานทุนชุมชนเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน

           พช.มุกดาหาร : จังหวัดมุกดาหารดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพงานทุนชุมชนเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน

           วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.

           จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ได้อนุมัติและจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพงานทุนชุมชนเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน/สมาชิกกองทุนชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายของกองทุนชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อนำเงินทุนไปประกอบอาชีพได้ ดำเนินการในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย (1) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ๆ ละ 1 คน รวม 7 คน (2) ประธานกลุ่มออมทรัพย์ฯ ระดับ 3 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความพร้อม จำนวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ณ ห้องดอกช้างน้าว (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

           ในการนี้ นายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพงานทุนชุมชนเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน พร้อมด้วย นายสุรชาติ ตันติปาลี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  (รับผิดชอบงานกองทุนชุมชน) ร่วมดำเนินการจัดประชุมฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว     

           ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการฯ (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) ภายหลังจากเสร็จสิ้นการบริหารจัดการโครงการฯ แล้ว : ครัวเรือเป้าหมายได้รับการพัฒนาอาชีพ มีการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และมีการออม    

            ตัวชี้วัดกิจกรรม : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ณ พื้นที่หมู่บ้านกองทุนชุมชนเป้าหมาย จำนวน 14 กลุ่ม

 

 #มทสร้างสุขHappyCreation

#130ปีกระทรวงมหาดไทย

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#ChangeForGood

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ

#OTOP

#OTOPCITY2022

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

@มุกดาหารเมืองสำราญชายโขง

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)