พช.มุกดาหาร ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา09.30 น.

🔊🔊พช.มุกดาหาร ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดจังหวัดมุกดาหาร

ครั้งที่ 8/2565

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา09.30  น.

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 8/2565 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดย นายองอาจ ซองทุมมินท์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นักวิชาการผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 โดยประเด็นสำคัญในการ ประชุม มีดังนี้

  1. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน2565 จังหวัดมุกดาหารมีหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2556 – 2565 คงเหลือ 67,794,690 บาท เป็นหนี้ที่เกินกำหนดชำระจำนวน 18,778,566.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.70
  2. จังหวัดมุกดาหารได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นเงิน 8,205,905 บาท (แปดล้านสองแสนห้าพันเก้าร้อยห้าบาทถ้วน) ดังนี้

1)  งบบริหารจัดการกองทุน จำนวน 1,375,905 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าบาทถ้วน)

2) เงินอุดหนุน จำนวน 830,000 บาท (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

3) เงินทุนหมุนเวียน จำนวน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)

  1. การประชาสัมพันธ์และรับสมัครขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร
  2. การพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

จังหวัดมุกดาหาร มีสมาชิกที่ประสงค์ขอลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด จำนวน 4 โครงการ

  1. การดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการยกเลิกสัญญาค้ำประกันเงินกู้รายบุคคล และการปลดหนี้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 จังหวัดมุกดาหารมีลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประสงค์ขอยกเลิกสัญญาค้ำประกันเงินกู้รายบุคคล และการปลดหนี้รายบุคคล ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีระดับจังหวัดจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 2 โครงการ (2 ราย) รวมเป็นเงินที่ชำระทั้งสิ้น 80,496.80  บาท
  2. การพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

– ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 490,000 บาท

– ประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 64,575 บาท

 

จังหวัดมุกดาหาร โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

ภาพ/ข่าวโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)