พช.มุกดาหาร : จังหวัดมุกดาหาร ดำเนินงานโครงการ “มุกดาหารปันสุขร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม” โดยนำผลผลิตจากแปลง “โคก หนอง นา” จังหวัดมุกดาหาร ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

          พช.มุกดาหาร : จังหวัดมุกดาหาร ดำเนินงานโครงการ “มุกดาหารปันสุขร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม” โดยนำผลผลิตจากแปลง “โคก หนอง นา” จังหวัดมุกดาหาร ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี    

           วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น.

           นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมปล่อยขบวนรถผลผลิตจากแปลง “โคก หนอง นา” จังหวัดมุกดาหาร เพื่อช่วยเหลือภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี สืบเนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม ในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2565 นับเป็นภัยพิบัติที่เกิดจากปริมาณน้ำฝน ที่ตกหนักมาก คูคลอง ตื้นเขิน ปัญหาระบบการระบายน้ำและแนวคันกีดขวางทางเดินของน้ำ ทำให้น้ำท่วมสูง เกิดความเสียหายอย่างยิ่ง ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอันประเมินค่ามิได้ ตลอดจนผลกระทบที่มีต่องบประมาณก้อนใหญ่ของประเทศในการให้ความช่วยเหลือประชาชน

           จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ได้เล็งเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม และได้รับผลกระทบจากการไม่มีรายได้ ทำให้การดำเนินชีวิตยิ่งประสบความยากลำบากเพิ่มขึ้น จึงได้จัดทำโครงการ “มุกดาหารปันสุขร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมและสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาอาศัยในหอพักที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี (2) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อให้การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จังหวัดได้แจ้งอำเภอโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง 7 อำเภอ ประสานเครือข่ายครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 626 แปลง และประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล ร่วมบริจาคและแบ่งปันผลผลิตที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อรวบรวมและนำไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่ประสบอุทกภัยไว้บริโภคในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม

            เมื่อเวลา 14.00 น. นายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ เดินทางนำผลผลิตจากแปลง “โคก หนอง นา” จังหวัดมุกดาหาร ส่งมอบในพื้นที่ที่ประชาชนประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย เวชภัณฑ์ยา มูลค่า 10,000 บาท เงินสด 9,000 บาท พร้อมผลผลิตจากแปลง “โคก หนอง นา” เช่น ข้าวสาร/อาหารแห้ง, กล้วย, มะละกอ, ไข่ไก่, มะพร้าว, แตงโม, ฟักทอง, ฟักหอม, หน่อไม้เผา,ดอง, มะนาว, ปลีกล้วย, หอมแดง, กระเทียม และพืชผักสวนครัวต่างๆ คิดเป็นมูลค่าประมาณ  80,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 99,000 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าว

           ในการนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้การอำนวยการของนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวเกษมณีย์ นาจาน คลังจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายประจวบ ประพันธา ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี และนายภคิน ศรีวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมรับมอบผลผลิตจากโครงการ “มุกดาหารปันสุขร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนจากนายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี พร้อมบุคลากรในสังกัดฯ ได้ประสานงานและอำนวยการความสะดวกให้แก่คณะจากจังหวัดมุกดาหาร ส่งมอบ ณ ศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ยังคงมีครอบครัวที่ได้รับผลกระทบและอาศัยอยู่ในจุดพักพิงชั่วคราว จำนวน 3 จุด ซึ่งจะได้ดำเนินการแจกจ่ายสิ่งของและผลผลิตจากโครงการ “มุกดาหารปันสุขร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม” ได้แก่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ (ชุมชนหาดสวนยา) อำเภอวารินชำราบ, เทศบาลนครอุบลราชธานี (ชุมชนวังแดง) อำเภอเมืองอุบลราชธานี และบ้านฮ่องอ้อ หมู่ที่ 20 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อไป        

 

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO                          

#CDD                                                                          

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

ภาพ/ข่าวโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)