พช.มุกดาหาร : ร่วมดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

          พช.มุกดาหาร : ร่วมดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ      

           วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.

           จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ได้กำหนดดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ กิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดมุกดาหาร การอบรมเพิ่มทักษะการฝึกอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐให้เกิดผลเป็นรูปธรรม (2) เพื่อติดตาม สนับสนุนกลุ่มเป้าหมายโดยภาคเครือข่ายประชารัฐ กลุ่มเป้าหมายเน้นหนักการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้รับการพัฒนาด้านอาชีพ จำนวน 10 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน รวม 200 คน งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) มีกิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย (1) การอบรมเพิ่มทักษะการฝึกอาชีพ (2) สนับสนุนวัสดุฝึกอบรมด้านการประกอบอาชีพ กำหนดดำเนินการตามโครงการฯ จำนวน 3 จุด/3 อำเภอ ดังนี้ 

                   จุดที่ 1 ดำเนินการในระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2565  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย

                   จุดที่ 2 ดำเนินการในระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2565  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสูง

                   จุดที่ 3 ดำเนินการในระหว่างวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2565  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร

           ทั้งนี้ นายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการรับผิดชอบงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ลงพื้นที่จุดที่ 2 ดำเนินการในระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2565  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการฯ จำนวน 2 วัน/2 กิจกรรม ดังนี้ (1) การอบรมเพิ่มทักษะการฝึกอาชีพ (2) สนับสนุนวัสดุฝึกอบรมด้านการประกอบอาชีพ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 กลุ่ม ๆ ละ 20 รวม 60 คน  รวมงบประมาณ 270,000 บาท ได้แก่ 1. กลุ่มทอผ้าลายขิดบ้านภู หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเป้า จำนวน 20 คน งบประมาณ 90,000 บาท 2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายพื้นเมืองบ้านนาหนองแคน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสูง จำนวน 20 คน งบประมาณ 90,000 บาท 3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าดั้งเดิมบ้านหนองสูงใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสูงเหนือ จำนวน 20 คน งบประมาณ 90,000 บาท

           ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการฯ (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) ภายหลังจากเสร็จสิ้นการบริหารจัดการโครงการฯ แล้ว ให้คณะทำงานติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดมุกดาหาร ติดตาม สนับสนุนให้คำปรึกษาแนะนำกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและให้บรรลุเป้าหมายและเกิดความยั่งยืน จะปรากฏผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญดังนี้

           ผลผลิต (Output)

  1. จังหวัดมีกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐอย่างเป็นรูปธรรม
  2. กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้รับการพัฒนา   จำนวน 10 กลุ่ม

           ผลลัพธ์ (Outcome)

             กลุ่มเป้าหมายเน้นหนักการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้รับการพัฒนาอาชีพ จำนวน 10 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน รวม 200 คน

                  

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO                          

#CDD                                                                          

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

ภาพ/ข่าวโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)