พช.มุกดาหาร : ร่วมดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

          พช.มุกดาหาร : ร่วมดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ      

           วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.

           จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ได้กำหนดดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและพัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ กิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดมุกดาหาร การอบรมเพิ่มทักษะการฝึกอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐให้เกิดผลเป็นรูปธรรม (2) เพื่อติดตาม สนับสนุนกลุ่มเป้าหมายโดยภาคเครือข่ายประชารัฐ กลุ่มเป้าหมายเน้นหนักการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้รับการพัฒนาด้านอาชีพ จำนวน 10 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน รวม 200 คน งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) วิธีการดำเนินกิจกรรม มี 2 กิจกรรม ประกอบด้วย (1) การอบรมเพิ่มทักษะการฝึกอาชีพ (2) สนับสนุนวัสดุฝึกอบรมด้านการประกอบอาชีพ กำหนดดำเนินการตามโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2565 สถานที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

           ทั้งนี้ นายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายอำพร พลเยี่ยมผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการรับผิดชอบงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ลงพื้นที่จุดที่ 1 อำเภอนิคมคำสร้อย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการฯ จำนวน 2 วัน 2 กิจกรรม ดังนี้ (1) การอบรมเพิ่มทักษะการฝึกอาชีพ (2) สนับสนุนวัสดุฝึกอบรมด้านการประกอบอาชีพ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 กลุ่ม ๆ ละ 20 รวม 60 คน ได้แก่ 1. กลุ่มปลูกหอมบ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลกกแดง จำนวน 20 คน 2. กลุ่มทอผ้าบ้านกกแดง หมู่ที่ 1 ตำบลกกแดง จำนวน 20 คน 3. กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปอาหารบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลกกแดง จำนวน 20 คน

           ในการนี้ นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยนางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อยและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมพบปะ และให้กำลังใจผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฯ ในครั้งนี้

           ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการฯ (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) ภายหลังจากเสร็จสิ้นการบริหารจัดการโครงการฯ แล้ว ให้คณะทำงานติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดมุกดาหาร ติดตาม สนับสนุนให้คำปรึกษาแนะนำกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและให้บรรลุเป้าหมาย จะปรากฏผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญดังนี้

           ผลผลิต (Output)
           1.จังหวัดมีกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐอย่างเป็นรูปธรรม
           2.กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้รับการพัฒนา จำนวน 10 กลุ่ม

           ผลลัพธ์ (Outcome)
            – กลุ่มเป้าหมายเน้นหนักการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้รับการพัฒนาอาชีพ จำนวน 10 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน รวม 200 คน


#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO                          

#CDD                                                                          

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

ภาพ/ข่าวโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)