พช.มุกดาหาร : การดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

           พช.มุกดาหาร : การดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

           วันอังคารที่ 15 – วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น.

            นายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มสารสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและการบริหารงานพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง 7 อำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 62 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2565 ณ อุทยานแห่งชาติภูผายล ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในกระบวนการดำเนินงานตามแผนงาน กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเพื่อวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ กำหนดกระบวนการ ขั้นตอน และแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

           ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ได้มีกำหนดการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 2 วัน โดยมีสาระสำคัญ ประกอบด้วย

  1. มอบนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2566 (โดย พัฒนาจังหวัดมุกดาหาร)
  2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2566 (โดย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน)
  3. แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2566 (โดย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน/ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและการบริหารงานพัฒนาชุมชน)
  4. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 (โดย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และคณะ)
  5. กิจกรรมทบทวน “เหลียวหลัง แลหน้า พัฒนาชุมชนมุกดาหาร”
  6. นำเสนอผลการวิเคราะห์ “เหลียวหลัง แลหน้า” รายอำเภอ/กลุ่มงาน (โดย ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และคณะ)
  7. สรุป/มอบหมายภารกิจ (โดย พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร)  

            ณ อุทยานแห่งชาติภูผายล ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

 

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO                          

#CDD                                                                          

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

ภาพ/ข่าวโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)