พช.มุกดาหาร จัดกิจกรรมวันคล้าย วันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี

พช.มุกดาหาร จัดกิจกรรมวันคล้าย วันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565  เวลา 13.00 น. ณ วัดภูหล่มขุม ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

นายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน  พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ร่วมกันทำบุญและถวายสังฆทานเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี ณ วัดภูหล่มขุม ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร และอ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์  เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 โดยพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มีใจความว่า

เนื่องในวาระที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้ก้าวย่างอย่างมั่นคงเข้าสู่ปีที่ 61 ด้วยสถานการณ์โลกในปัจจุบัน มีความท้าทายในหลากหลายมิติ ที่ต้องขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้รับความเชื่อมั่นจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย มอบหมายภารกิจด้านการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ แก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ให้แก่ประชาชนในระดับพื้นที่ ซึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาเหล่านี้ ล้วนต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกภาคีเครือข่าย เพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น เพื่อผลักดันสู่การบรรลุเป้าหมายข้างต้น จากนี้ไป กรมการพัฒนาชุมชนจะต้องมุ่งเน้นการทำงานด้านการพัฒนาชุมชน โดยไม่จำกัดอยู่แค่เพียงเป้าหมายระยะสั้นเพื่อทำงานตามการกิจให้สำเร็จเพียงเท่านั้นหากแต่จะต้องปรับเพิ่มบทบาทในการขับเคลื่อนงานเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยต้องสามารถบูรณาการเชื่อมโยงภารกิจตามหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ศาสนา การศึกษา ประชาชน เอกชน ประขาสังคม และสื่อสารมวลชน เพื่อร่วมกันก้าวไปสู่เป้าหมายที่มุ่งหวังให้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยคนไทยทุกคนจะต้องกินดีอยู่ดี มีความปลอดภัย ได้รับบริการภาครัฐที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และขณะเดียวกันก็ต้องเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญของโลกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับการกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มเข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หัวใจหลักของงานพัฒนาชุมชน คือการมุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาในทุก ๆ ขั้นตอน การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องเกิดจากพื้นฐานความต้องการของประชาชน การริเริ่มและขับเคลื่อน โดยประชาชนเป็นสำคัญ และผลสำเร็จที่เกิดขึ้นก็จะส่งผลดีต่อประชาชน ภาครัฐทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและทำงานร่วมกับประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อร่วม บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชนและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น “ก้าวต่อไป” ของการพัฒนาประเทศและการพัฒนาชุมชนนับจากนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้อง “ก้าวไปด้วยกัน” ทั้งชาวพัฒนาชุมชน ภาคีเครือข่าย และพี่น้องประชาชน

หลังจากเสร็จกิจกรรมร่วมกันทำบุญถวายสังฆทานเครื่องไทยธรรมและรับฟังการอ่านสารจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหารได้นำ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ในสังกัดจังหวัด/อำเภอร่วมกัน ปลูกต้นไม้ในกิจกรรมตามโครงการ เยี่ยมยาม ถามข่าว ชาวโคก หนอง นา พช.มุกดาหาร ในพื้นที่อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ในครั้งนี้ได้ลงแปลง ปลูกป่า แปลงนานายยุทธศิลป์ โคสาราช  ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง ซึ่งกิจกรรมฯดังกล่าวได้ดำเนินการขึ้น เพื่อเป็นการถอดบทเรียนแห่งความสำเร็จและเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)