จังหวัดมุกดาหาร ประกอบพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น.

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานอัญเชิญเครื่องหมาย“รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เพื่อมอบให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติและสำหรับเป็นเครื่องหมายเตือนใจตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร  โดยมีนายกองเอก เอกราช มณีกรรณ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร นำผู้เข้ารับมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 3 ราย ดั่งรายนามดังนี้ 1.นายยุทธนา รังสีกาญจน์ส่อง ตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร 2.นายทรงธน ติระการ ตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร และ 3.นายองอาจ ซองทุมมินทร์ ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ เป็นส่วนรวมสมควรได้รับการยกย่องให้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ
สำหรับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้จัดสร้างเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ ขึ้น เป็นเครื่องหมายที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมายฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องหมายแก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนและผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวมสำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต

ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)