พช.มุกดาหาร ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2565 โดยมี นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน  โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

1.การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล

3.การบริหารการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)

4.การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

5.การติดตามเงินทุนระหว่างชำระคืนเงินตามสัญญา ปี 2564 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

6.การบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

7.การบริหารงานตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563

8.การพัฒนาบริการดิจิทัลสำหรับประชาชนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน”

9.การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ในหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง

ในการนี้ นายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายสุรชาติ ตันติปาลี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุมฯ

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

 

(Visited 1 times, 1 visits today)