จังหวัดมุกดาหาร:พช.มุกดาหารจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน มอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่รางวัลสิงห์ทอง กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2565 และมอบทุนอุปการะเด็กยากจนและด้อยโอกาส กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน มอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่รางวัลสิงห์ทอง กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2565 และมอบทุนอุปการะเด็กยากจนและด้อยโอกาส กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2565 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมในพิธีฯประกอบด้วยผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่ม องค์กร ประชาชน และข้าราชการ รวมทั้ง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ทั้งจังหวัด/อำเภอ ร่วมในพิธี โดยมีนายองอาจ  ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงานความเป็นมา                                                                                                                              ทั้งนี้ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แจ้งว่าได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงรับเชิญเสด็จในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด 90 พรรษา แม่ของแผ่นดิน “ร้อยความรัก รวมดวงใจ ประชาไทยร่มเย็น” ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี และกรมการพัฒนาชุมชนได้ มอบทุนอุปการะเด็กยากจนและด้อยโอกาส กองทุนพัฒนาเด็กยากจนและด้อยโอกาส กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด 76 จังหวัด เมื่อวันที่  14 สิงหาคม 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดมุกดาหารได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมด้วยการมอบทุนอุปการะเด็กยากจนและด้อยโอกาส กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการมอบรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่รางวัลสิงห์ทอง กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2565 โดยมีกิจกรรมดังนี้

  1. จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 15 หมู่บ้านและมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 7 หมู่บ้าน
  2. การมอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่รางวัลสิงห์ทอง กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2565 จำนวน 5 รางวัล
  3. การมอบทุนอุปการะเด็กยากจนและด้อยโอกาส กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์พระราชทาน “รู้รักสามัคคี”ให้พสกนิกรพึ่งพาความเข้มแข็งของตนเอง ในการร่วมขจัดภัยยาเสพติดบนพื้นฐานการให้อภัยทางสังคม ความรู้รักสามัคคีและการสร้างสมานฉันท์ เพื่อร่วมกันเอาชนะปัญหาต่างๆ กองทุนแม่ของแผ่นดินสามารถพลิกฟื้นหมู่บ้านชุมชนที่อ่อนแอกลายเป็นหมู่บ้านชุมชนที่เข้มแข็งด้วยหลักการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซึ่งทุ่มเทแรงกายแรงใจในการแก้ไขปัญหาและต่อยอดการพัฒนาไปสู่ด้านต่างๆ เช่น วัฒนธรรมท้องถิ่น เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ เพื่อสนอง พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดมุกดาหาร ได้พัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นการสร้างพลังชุมชน ใช้พลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดควบคู่กับภาครัฐ อย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน
หลังจากได้ประกอบพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดมุกดาหาร แก่ผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินและมอบโล่รางวัลและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ร่วมกิจกรรมในพิธีฯร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและในกิจกรรมครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดมุกดาหาร

ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)