จังหวัดมุกดาหาร:พช.มุกดาหาร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)

วันพุธที่ 28 กันยายน 256  เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานนำข้าราชการทุกระดับ ส่วนราชการ  ทหาร ตำรวจ พนักงานราชการ ผู้แทนหน่วยงานและบุคลากรภาครัฐ ร่วมพิธีเคารพธงชาติ ณ ลานเสาธง หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่) เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย และระเบียบว่าด้วยการใช้ การชักหรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 กำหนดในโอกาสและวันพิธีสำคัญ ให้ชักและประดับธงชาติ ณ อาคารสถานที่ ยานพาหนะและสาธารณสถาน ตามกำหนดวันและระยะเวลาฯ อีกทั้ง คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 กำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thailand National Flag Day) โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว

ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารโดย นายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมาย นายสุรชาติ ตันติปาลี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดมุกดาหาร

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)