จังหวัดมุกดาหาร:พช.มุกดาหารเข้ารับมอบใบประกาศเกียรติบัตรสำหรับส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดดเด่น

จังหวัดมุกดาหาร:พช.มุกดาหารเข้ารับมอบใบประกาศเกียรติบัตรสำหรับส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดดเด่น

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565  เวลา 10.00 น.

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับปี งบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดมุกดาหาร ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยกลุ่มเป้าหมายการประชุมฯ ประกอบด้วยส่วนราชการต่างๆที่ประจำจังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้จากการที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ในการกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายภาพรวม และจังหวัดมุกดาหารได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดมุกดาหารจากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดมุกดาหารมีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดดเด่น จำนวน ๓๓ หน่วยงานเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยงานที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือว่ามีส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทำให้เม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร โดยนายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติบัตรสำหรับส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดดเด่น หน่วยงาน/ส่วนราชการ ขนาดกลาง (M) จากผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารในการประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างฯ ครั้งนี้ ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)