🔊🔊พช.มุกดาหาร:โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

วันพุธที่ 21 กันยายน  2565 เวลา09.30  น.

นายองอาจ ซองทุมมินท์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการ ฯ พร้อมทั้งบรรยายความเป็นมาของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการ สร้างความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม ประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานที่มีความ โปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ  เพื่อส่งเสริมการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติการงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชนและเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชนและเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป็น ผู้นำการเปลี่ยนแปลง สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 56 คน โดยประชุมผ่านระบบ Microsoft teams ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 (หลังใหม่) กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอนุชา พึ่งบุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดมุกดาหารวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความ เข้าใจ เรื่อง “กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน” ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินตามโครงการฯ 1) บุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 2) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมีการดำเนินโครงการนวัตกรรมหรือกิจกรรมริเริ่มระดับจังหวัด เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และ/หรือกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนที่ขับเคลื่อนโดยกรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยการมีส่วนร่วมภาคประชาชน รวมถึงการส่งเสริมธรรมาภิบาลชุมชน

จังหวัดมุกดาหาร โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

ภาพ/ข่าวโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

 

(Visited 1 times, 1 visits today)