จังหวัดมุกดาหาร:พช.มุกดาหารประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดมุกดาหาร (คจพ.จ.มุกดาหาร) ระบบออนไลน์

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565  เวลา 13.30 น.

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดมุกดาหาร (คจพ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 9 /2565 ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม CISCO WEBEX MEETINGS กลุ่มเป้าหมายที่ประชุม ประกอบด้วย ส่วนราชการประจำจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ จังหวัดมุกดาหารซึ่งวัตถุประสงค์ในการประชุมฯครั้งนี้ เพื่อรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ในการนี้นายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายสุรชาติ ตันติปาลี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และ นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมการประชุมฯเพื่อตอบข้อซักถามและรายงานสรุปผลการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดมุกดาหาร ให้ที่ประชุมฯ ได้รับทราบ

ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)