พช.มุกดาหาร ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 7/2565

🔊🔊พช.มุกดาหาร ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดจังหวัดมุกดาหาร

ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 14 กันยายน  2565

เวลา09.30  น.

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 7/2565 ประจำวันพุธที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 โดย นายองอาจ ซองทุมมินท์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นักวิชาการผู้รับผิดชอบงานฯ และพนักงานกองทุนฯ  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 โดยประเด็นสำคัญในการ ประชุม มีดังนี้

  1. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2565 จังหวัดมุกดาหารมีหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2556 – 2565 คงเหลือ 72,203,492 บาท เป็นหนี้ที่เกินกำหนดชำระจำนวน 15,178,402.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.02
  2. จังหวัดมุกดาหารไดรับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ทั้งสิ้น จำนวน 42 โครงการ เป็นเงิน 4,425,885 บาท โดยเป็นประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 15 โครงการ เป็นเงิน 447,585 บาท  และประเภทเงินหมุนเวียน จำนวน 27 โครงการ เป็นเงิน 3,978,300 บาท
  3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนา บทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  4. การประชาสัมพันธ์และรับสมัครขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร
  5. การพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

จังหวัดมุกดาหาร มีสมาชิกที่ประสงค์ขอลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด จำนวน 8 โครงการ

  1. มาตรการการโอนเงินรับรอตรวจสอบในบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นรายได้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดมุกดาหาร มีเงินรอตรวจสอบ จำนวน 1,618,211 บาท ซึ่ง ณ วันที่ 12 กันยายน 2565 มีโครงการที่แจ้งว่าได้ชำระแล้วแต่ยังไม่มีการตัดชำระ จำนวน 10 โครงการ เป็นเงิน 248,676 บาท

 

จังหวัดมุกดาหาร โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

ภาพ/ข่าวโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)