พช.มุกดาหาร : ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดมุกดาหาร (คทช. จังหวัด) ครั้งที่ 2/2565

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดมุกดาหาร (คทช. จังหวัด) ครั้งที่ 2/2565 เพื่อขับเคลื่อนโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย รับทราบ ติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรค ซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญ มีคณะทำงานภายใต้ คทช. จังหวัด และพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มีพื้นที่เป้าหมายดำเนินงานอยู่ 15 พื้นที่ อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ, พื้นที่นิคมสร้างตนเอง และที่ดินสาธารณะประโยชน์

ในการนี้ นายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายวิษณุ จันทร์โพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) อย่างเคร่งครัด

 

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

ภาพ/ข่าวโดย : กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)