พช.มุกดาหาร : ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการกรมฯ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการเพื่อขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. – 12.00 น.

นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 11 และคณะผู้ตรวจราชการกรมฯ สังกัดกระทรวงมหาดไทย (ผต.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 และ 13 , ผต.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ผต.กรมโยธาธิการและผังเมือง, ผต.กรมการพัฒนาชุมชน, ผช.ผต.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ผช.ผต.กรมการพัฒนาชุมชน. และ ผช.ผต.มท.) เดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติราชการเพื่อขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการและการดำเนินโครงการของจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และอำเภอทุกอำเภอ (7 อำเภอ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย (3 หน่วยงาน) เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลตามประเด็นการตรวจราชการฯ ที่รับผิดชอบและให้การต้อนรับพร้อมรับมอบนโยบายจากผู้ตรวจราชการฯ ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร มีประเด็นการตรวจราชการฯ ที่รับผิดชอบ ดังนี้

  1. การตรวจติดตามการขับคเลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยฯ, โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และโครงการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”

ในการนี้ นายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายสุรชาติ ตันติปาลี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลตามประเด็นการตรวจราชการฯ และให้การต้อนรับพร้อมรับมอบนโยบายจากผู้ตรวจราชการฯ โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) อย่างเคร่งครัด

 

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

ภาพ/ข่าวโดย : กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)