พช.มุกดาหาร นำเสนอผลการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ในการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดมุกดาหาร ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

พช.มุกดาหาร นำเสนอผลการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ในการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดมุกดาหาร  ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.

คณะกรรมการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (โคก หนอง นา โมเดล) หมู่ที่ 5 ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร นำเสนอผลการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ในการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดมุกดาหาร  ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ประยุกต์โคก หนอง นา เป็นจุดเริ่มต้น ในการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ให้ครบทั้ง 52 ตำบล เพื่อเป็นกำลังหลักในการ คิด ทำ นำ เปลี่ยน และขยายผลไปยังครัวเรือนทุกครัวเรือนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  “ทุกครัวเรือนคือคลังอาหาร ทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่งปัน” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีนายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองหัวหน้าผู้ตรวจกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการประกวดฯ

ในการนี้นายองอาจ ซองทุมมินทร์  พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมให้กำลังใจในการนำเสนอผลการดำเนินงานฯ ดังกล่าวฯ พร้อมได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

ภาพ/ข่าวโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)