ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดมุกดาหาร:พช.มุกดาหารรวมพลัง ร่วมใจประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย เพื่อนำไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

จังหวัดมุกดาหาร:พช.มุกดาหารรวมพลัง ร่วมใจประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย เพื่อนำไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565  เวลา 10.00 น. ณ ห้องแก้วมุกดา  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหารนายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย โดยมีนายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยกำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้รับโอกาสให้เป็นส่วนหนึ่ง ในการรังสรรค์กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธานเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสดังกล่าว โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้ทุกจังหวัด ได้น้อมนำพระราชปณิธานที่พระองค์ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นในการที่ทรงปรารถนาทำให้พสกนิกรชาวไทยที่อาศัยในทุกถิ่นที่ของประเทศได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการสืบสาน รักษา อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาการทอผ้าของบรรพบุรุษให้มีอาชีพ มีรายได้ จุนเจือครอบครัว ด้วยการเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนในจังหวัด นำผ้าอัตลักษณ์ของชุมชน/ท้องถิ่น มาประดิษฐ์เป็นผีเสื้อขนาดและสีต่าง ๆ ตามที่เห็นเหมาะสม จังหวัดละ 90 ตัว เพื่อนำไปประกอบการจัดนิทรรศการ  เฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดแนวถนนราชดำเนินกลาง โดยจะจัดส่งผีเสื้อฯ ดังกล่าว ไปยังกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

จังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย ในวันที่    9 – 10 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย ประกอบด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ส่วนราชการ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ประธานเครือข่าย OTOP   ระดับอำเภอ  7 อำเภอ อำเภอละ 5 คน จำนวนทั้งสิ้น 50 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร โดยเครือข่าย OTOP สนับสนุนผ้าไทย/ผ้าพื้นถิ่น และ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สนับสนุนรังไหม เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

การจัดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย ฯ ครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารเป็นหน่วยงานในการประสานงานและดำเนินการ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้รับ   ความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และทีมบุคลากร ได้ร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดมุกดาหาร เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวเชิญชวนทุกภาคส่วนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมใจประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดมุกดาหาร เพื่อรวบรวมนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นที่ทราบและเห็นประจักษ์ว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงให้ความสำคัญและทุ่มเทพระวรกายในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ผ้าไทย” ที่ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟู และเป็นแบบอย่างในการใช้ผ้าไทยด้วยพระองค์เอง พระองค์ทรงพลิกฟื้นผ้าไทย จากสิ่งทอของชาวบ้านที่เกือบสูญหายให้กลับมาเป็นอาภรณ์ที่คนทั่วโลกให้การยอมรับ  ถึงคุณค่าและความงดงาม อันประเมินค่ามิได้ ทรงนำผ้าทอพื้นเมืองประเภทต่างๆ มาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์แบบไทยและแบบสากลที่ทรงใช้ในโอกาสต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ แก่ชาวไทยและชาวโลก ดังนั้นจังหวัดมุกดาหารจะร่วมเป็น ส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยในการร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีด้วยการสืบสานพระราชปณิธานการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยผ่านกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด้วยความมุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกัน   ในการสร้างสรรค์ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดมุกดาหาร ให้ได้มากกว่า 90 ตัว ซึ่งจะได้ส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยนำไปจัดนิทรรศการ  เฉลิมพระเกียรติฯ ต่อไป และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร และทุกจังหวัดทั่วประเทศ ได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในโอกาสพิเศษนี้ ด้วยการสวมใส่ผ้าไทยสีฟ้าในทุกวันศุกร์ เพื่อร่วมกันเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดทั้งปี 2565 นี้

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)