พช. มุกดาหาร : เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

พช. มุกดาหาร : เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 16 .30 น.

          นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 โดยวิทยากรจากสำนักงาน ก.พ.ร.

           สำหรับรางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐทั้งปวง รางวัลเลิศรัฐ ประกอบด้วย 3 สาขา ดังนี้ สาขาบริการภาครัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) การเสนอผลงานขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ของกรมการพัฒนาชุมชน

          ในการนี้ นายอำพร  พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการกลุ่มงานฯ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ของกรมการพัฒนาชุมชน กำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานของหน่วยงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้ได้รับบริการที่ดีเพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จจากการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน
3. สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่
4. การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานราชการและร่วมฉลองครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารCDD MUKDAHAN : Change for Good เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

 

(Visited 1 times, 1 visits today)