พช.มุกดาหาร : ดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องมุจลินท์ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

พช.มุกดาหาร : ดำเนิน​งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องมุจลินท์ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565

จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานเลขาคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดมุกดาหาร กำหนดดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

  1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
  2. เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 52 คน ประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลรวมเป็น 50 คน เจ้าหน้าที่โครงการ 2 คน  รวมทั้งสิ้น 52 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นกลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีทักษะในการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ในการนี้ โดยมี นายอำพร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมทั้ง นายสุรชาติ ตันติปาลี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ และ นางเฉลิมวงศ์ ลำพุทธา ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานเลขาคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร ดำเนิน​งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องมุจลินท์ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO                          

#CDD                                                                          

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕

 

(Visited 1 times, 1 visits today)