พช.มุกดาหาร : ร่วมออกร้านนิทรรศการและจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในงานกาชาดและงานของดี จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7 – 15 มกราคม 2565

พช.มุกดาหาร : ร่วมออกร้านนิทรรศการและจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในงานกาชาดและงานของดี จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7 – 15 มกราคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2565

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร งานกาชาดและงานของดี จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7 – 15 มกราคม 2565 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร และเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนกิจการสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือนร้อนต่อไป ภายใต้มาตรการป้องกัน Covid-19 อย่าเคร่งครัด

โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร ได้คัดเลือกกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 50 กลุ่ม เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีสตรีมุกดาหารในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร จัดระหว่างวันที่ 7 – 15 มกราคม 2565 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ยอดการจำหน่ายของวันที่ 11 มกราคม  2565

กลุ่มเสื้อผ้า​ จำนวน 103,780 บาท

กลุ่มอาหาร​ จำนวน 16,785 บาท

กลุ่มเครื่อง​ใช้​  จำนวน 6,300 บาท

กลุ่ม​สมุนไพร​ จำนวน  – บาท

กลุ่ม​เครื่องสำอาง​  จำนวน – บาท

มียอดการจำหน่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน    126,865 บาท

🏆กลุ่มที่มียอดขายสูงสุด 3 กลุ่ม ดังนี้

🥇1.นางละออ  อาจวิชัย  อำเภอเมืองมุกดาหาร มียอดจำหน่าย 22,000 บาท

🥈2.อรุณรัตน์ ผ้าผ้ายทอมือ อำเภอดอนตาล มียอดจำหน่าย  13,000 บาท

🥉3. สุจิตราผ้าไทย   อำเภอหว้านใหญ่ มียอดจำหน่าย 10,000 บาท

สรุปยอดจำหน่ายสะสม 5 วัน (วันที่ 7 – 10 มกราคม 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   570,050     บาท

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง

ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

CDD MUKDAHAN : Change for Good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)