พช.มุกดาหาร : ร่วมประชุมรับฟังการประชุมโครงการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พช.มุกดาหาร : เข้าร่วมประชุมโครงการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 17.30 น.

นายสมคิด  จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายการดำเนินงานการประเมินส่วนราชารตามมาตรการมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้ นายอำพร  พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการส่งเสริมส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร  เข้าร่วมประชุมตามโครงการดำเนินงานตามมาตรการมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัด (รอบการประเมินที่ 1 -2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2565 โดยผ่านการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(video conference) ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

โดยมีตัวชี้วัดตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้
๑) การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒)การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล
๓)รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
๔)การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐ
๕)การติดตามเงินทุนที่อยู่ระหว่างชำระคืนเงินยืมตามสัญญา ปี ๒๕๖๔ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
๖)การบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
๗)การบริหารงานตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
๘)การพัฒนาบริการดิจิทัลสำหรับประชาชนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์แพลทฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารCDD MUKDAHAN : Change for Good เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)