พช.มุกดาหาร : ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

พช.มุกดาหาร : ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้              

          วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00 น.

           นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุปราณี รัชอินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นางสาวยิ่งลักษณ์ สอนภิรมย์ นักพัฒนาชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครัวเรือนต้นแบบตำบลนิคมคำสร้อย ตำบลโชคชัย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และภาคีเครือข่ายภาคส่วนประชาชน ภาคส่วนราชการ ณ ศูนย์เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบฯ นายพรชัย แก้วกระจ่าง บ้านเลขที่ 370 หมู่ 5 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ โดยมีพัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย และทีมงานอำนวยความสะดวกในครั้งนี้

          ณ ศูนย์เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบฯ หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร


#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD DGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
@มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง
ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)